تمدید‌ مهلت‌ثبت‌نام در‌جشنواره‌دیدار تا  دهم اسفند ماه

تمدید‌ مهلت‌ثبت‌نام در‌جشنواره‌دیدار تا دهم اسفند ماه


 
 
باتوجه به‌استقبال‌گسترده علاقه‌مندان‌و درخواست گروه های‌متقاضی، مهلت ثبت نام در دومین‌ دوره جشنواره‌ ملی ایده پروری در حوزه گردشگری با عنوان "دیدار" تا دهم اسفندماه‌تمدید شد.
 
دبیر‌دومین‌دوره‌جشنواره ملی ایده پروری در‌حوزه‌گردشگری با عنوان دیدار با اعلام این‌خبر‌، گفت: برای‌ثبت ایده های‌کسب‌و کار در حوزه گردشگری و رقابت این ایده ها‌در قالب رویداد استارت‌آپ‌ویکند، متقاضیان‌ همچنان‌می‌توانند تا دهم اسفند ماه از طریق سایت www.didarfestival.ir به‌صورت‌رایگان ثبت نام‌نمایند.
 
فرهاد باقرنیا افزود: هرگروه‌می‌تواند‌‌بدون‌محدودیت‌‌ ایده های‌متفاوتی‌را در سایت‌جشنواره ثبت‌کند مشروط‌برآنکه این‌ایده‌ها به صورت نوآورانه، خلاقانه و بارعایت‌اصول‌مالکیت‌معنوی درحوزه کسب و کارهای‌مرتبط‌با صنعت‌گردشگری ارایه شوند.
 
وی‌‌با بیان‌اینکه پس‌از‌‌ارزیابی‌اولیه‌ایده ها گروه های‌منتخب‌به بخش‌رقابتی‌جشنواره‌و شرکت‌در رویداد استارت آپ‌ویکند گردشگری که در شهر‌مشهد برگزار‌خواهد شد، راه‌پیدا‌می‌کنند، ادامه داد: گردشگری و زیارت، گردشگری سلامت، بوم گردی‌و گردشگری‌روستایی، گردشگری و رسانه، گردشگری‌و شهر هوشمند و درنهایت سوغات‌زائر محورهای‌موضوعی این دوره از جشنواره‌دیدار‌ هستند که با شاخص هایی همچون قابلیت‌اجرا، توجیه‌اقتصادی، بکارگیری فناوری اطلاعات، توجه به محیط‌زیست و توسعه پایدار مورد‌ارزیابی‌و داوری‌قرار‌خواهند گرفت.
 
وی‌همچنین‌به هماهنگی‌های‌صورت‌گرفته‌درخصوص‌حمایت از ایده های‌برتر‌برای‌ورود‌به دوره‌های شتاب دهنده و جلب نظر سرمایه گذاران‌ بر روی طرح‌های برتر‌اشاره‌کرد‌و گفت: دبیرخانه جشنواره‌دیدار‌هرگونه حمایت قانونی‌و اجرایی‌ممکن‌را برای اجرایی شدن‌طرح‌های‌منتخب‌و حفظ‌مالکیت‌معنوی طرح ها‌به‌نفع صاحبان ایده انجام‌خواهد داد.
 
وی‌درپایان‌از‌علاقه‌مندان‌دعوت‌کرد برای‌کسب اطلاعات‌بیشتر و آشنایی با‌شرایط‌و نحوه‌ثبت نام در جشنواره‌دیدار به‌وبسایت این‌رویداد مراجعه‌نمایند.