رتبه دوم
رتبه دوم

رتبه دوم

مدرس

تندیس افتخار، لوح یادبود و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدیپزشکان در همین تخصص