رتبه سوم
رتبه سوم

رتبه سوم


تندیس افتخار، لوح یادبود و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدیپزشکان در همین تخصص